จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การทำงานด้านกฏหมายของ อาจารย์ นำ เพ็งพอรู้ ( อ.ก.ช.)ไกล่เกลี่ย : คดีแชร์ที่ศาลากลาง จ.นครศรีธรรมราช
Link รวมรูปงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแบบสไลด์โชว์
ไกล่เกลี่ย : ผู้ค้ำประกันเงินกู้ เช่าซื้อรถยนต์

ไกล่เกลี่ย : เรื่องเงินค่าแชร์

สัมมนาวิชาการที่โรงละครนครศรีธรรมราช

ไกล่เกลี่ย : เรื่องเงินกู้ยืม

สัมมนาวิชาการ ๑๔จังหวัดภาคใต้ของสำนักระงับข้อพิพาท จ.กระบี่
Link: รวมรูปงานไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท


รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ผู้มีปัญญาพาตัวรอดเสมอ

 กฏหมายใกล้ๆ ตัว :

๑. พินัยกรรม : กฏหมายจะยอมรับที่ทำฉบับหลังสุด ถือว่าเป็นที่ถูกต้องตามกฏหมาย 
๒. ทะเบียนสมรส : กฏหมายจะยอมรับฉบับแรกเท่านั้น ถือว่าเป็นที่ถูกต้องตามกฏหมาย

กฏหมายทุกคนต้องรู้ : เมื่อลมหายใจยังมีอยู่การเรียนรู้ยังไม่จบ

คำพิพากษาฎีกาแชร์ : โดยอาจารย์ นำ  เพ็งพอรู้  อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน(อ.ก.ช.)  สำนักงานศาลยุติธรรม
      การเล่นแชร์ภายในเงื่อนไขไม่ผิดกฏหมาย  หากฝ่าฝืนกฏหมาย  จำคุกไม่เกิน เดือน ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (๑) ( พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 )
        ความเป็นมาการเล่นแชร์ในประเทศไทยเกิดมานานนับ ๑00 ปี  มีรากฐานมาจากประเทศจีนเป็นสำคัญ อารยธรรมแชร์ได้แพร่หลายมายังประเทศไทย  โดยที่ชาวจีนกับชาวไทยได้ทำการค้าร่วมกันจนถึงปัจจุบัน   
       เมื่อชาวบ้านขาดปัจจัยสี่ในการครองชีพ ก้มักจะกู้เงินนอกระบบมาใช้ในการแก้ปัญหาการเงิน เป็นปัญหาที่ทับซ้อนอยู่กัยหลายชั้น เพราะว่าดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบสูงเกินไป ชาวมองเห็นปัญหานี้จึงหาวิธีการจัดตั้งแชร์กันเอง เรียกว่า แชรืชาวบ้าน 
       " แชร์ชาวบ้าน " ดอกแชร์หรือเงินตอบแทนเกิดจากการเล่นแชร์ กกหมายเรียกว่าดอกแชร์ ดอกแชร์ถูกกว่าดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ  การเล่นแชร์จึงเกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดโดยที่ชาวบ้านรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการจัดตั้งวงแชร์ สมาชิกวงแชร์หรือนายวงแชร์ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย ไม่สุจริตไม่มีสัจจะในการจัดตั้งวงแชร์ อาศัยเลห์กลฉ้อฉลทุจริตด้วยกันทั้งสองฝ่าย  ปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาติมายาวนา
       " กฏหมายการเล่นแชร์ " ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2534 เพื่อต้องการให้ประชาชน เข้าใจถึงปัญหาและวัตถุประสงค์ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะแก้ได้โดยมีกฏหมายรองรับ ( คือกฏหมายการเล่นแชร์ 2534
        การเล่นแชร์นั้นทั้งนายวงแชร์และสมาชิกวงแชร์ ต่างก็มีวัตถุประสงค์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย
ต่างฝ่ายต่างเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ของกันและกันดี
      (2) (ฎีกา) การเล่นแชร์เปียหวยเป็นสัญญาชนิดหนึ่ง  ผู้เล่นมีสิทธิเลิกสัญญาเล่นแชร์เปียหวย เลิกกันเพราะวงแชร์เลิกล้ม  คู่กรณีต้องกลับคืนสู่สถานะเดิมผู้ซึ่งเป็นสมาชิก  วงแชร์ได้ประมูลเงินแชร์ไปแล้ว จำต้องส่งเงินที่รับ คืนแก่ผู้ที่ยังไม่ได้ประมูล  พวกไม่ยอมคืน ผู้ที่ยังไม่ได้ประมูลย่อมมีสิทธิฟ้องให้คืนเงินได้
          การเล่นแชร์เปียหวย (3) (ฎีกา) โดยมีข้อตกลงกันว่าพวกลูกวงจะต้องส่งเงินแก่นายวง
เพื่อนำส่งเงินแก่ลูกวงคนที่เปียแชร์ได้  จะต้องทำหนังสือเงินกู้ให้คนที่ยังไม่เปียแชร์ไว้เป็นหลังฐานนั้น ความผูกพันระหว่างกันของผู้เล่นต้องไปในทางเล่นแชร์เปียหวย คือ ผู้ที่ยังไม่ได้เปียแชร์จะเรียกร้องให้ผู้เปียแชร์ไปแล้วชำระเงิน จำนวนตามหนังสือกู้โดยที่ตนยังเปียแชร์ไม่ได้นั้นและเมื่อเปียแชร์ได้ลูกวงแชร์ ได้ชำระเงินแก่นายวงแชร์ตามที่ตกลงกันไว้  ดังกล่าวแล้วย่อมถือว่าลูกวงนั้นๆ ได้ชำระหนี้เสร็จแล้ว 
        ตามหมายแชร์ (4) บุคคลธรรมดา  จัดให้มีการเล่นแชร์  ภายใต้เงื่อนไขไม่ผิดกฏหมายแชร์ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ บุคคลธรรมดาจัดให้มีการเล่นแชร์ แชร์จำนวนรวมกันไม่เกิน 3 วง จำนวนสมาชิกรวมกันทุกวงรวมกันไม่เกิน 30 คน ทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันไม่เกินสามแสนบาท  ถ้าจัดให้มีการเล่นแชร์ในกฏและกติกาภายใต้เงื่อนไขกฏหมาย ก้ไม่ผิดกกหมายการเล่นแชร์  แต่ต้องปราศจากการฉ้อฉลมีเจตนาดีด้วยกันทุกฝ่าย  เมื่อมีการจัดตั้งวงแชร์เกิดขึ้นก้ต้องมีสัญญาแชร์ตามประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ  
       การเล่นแชร์  เปียหวย (5) (ฎีกา)  ไม่เป็นการกู้ยืมแม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องกันได้  การประมูล (เปีย) ให้ดอกแก่กัน ถือไม่ได้ว่าเป็นการให้ดอกเบี้ย  ในการกู้ยืมเป็นลักษณะการประมมูลว่าใครจะให้ประโยชน์สูงกว่ากันเท่านั้น  มิได้กำหนดอัตราให้เรียกร้องกันอย่างใด  จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งประมวลแพ่ง และพานิชย์  มาตรา 654
      การเล่นแชร์ (6) (ฎีกา) เปียหวยเป็นการกระทำเพื่อช่วยเหลือ  พวกที่เล่นแชร์ด้วยกันโดยให้ผู้ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด  เอาเงินไปใช้ก่อนแล้วผ่อนส่งเป็นเดือนๆ  ตามจำนวนหุ้นของตน และเงินที่ส่งมานี้  บวกกับของคนอื่นส่งมาสมทบ  ก็ให้โอกาศคนอื่นประมูลไปได้อีกดุจกัน  กรณีจึงไม่เป็นการกู้ยืม แม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องบังคับคดีได้
      การให้ประโยชน์ตอบแทนนี้เกิดขึ้นมีการแข่งขันกัน  ทำให้ประโยชน์ที่ผู้เล่นแชร์ให้นั้นสูงกว่าดอกเบี้ยตามที่กฏหมายกำหนดไว้ได้  กรณีนี้หาไม่เป็นโมฆะไม่เพราะถือว่าการเล่นแชร์มิใช่เป็นการกู้ยืม 
      สัญญาแชร์ (7) เปียหวยตกลงกันว่านายมือแชร์เป็นผู้เอาเงินรวมงวดแรกไปแล้ว นายวงแชร์ต้องรับผิดถ้าลูกวงคนใด ไม่ส่งเงิน นายวงแชร์ต้องใช้แทน การที่นายวงแชร์เปียหวย ออกเงินใช้หนี้แทนลูกวงที่ไม่ชำระหนี้
      ห้ามมิให้บุคคลธรรมเป็นนายวงแชร์  หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตอ่ไปนี้ 
      เล่นแชร์โดยการฝ่าฝืนกฏหมาย (8) มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 1แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ การเล่นแชร์ที่ฝ่าฝืนกฏหมาย ว่ามีสาระสำคัญ 3ประการ  1.จัดวงแชร์เกิน สามวง 2.มีสมาชิกรวมกันทุกวงเกิน 30 คน    3.ทุนกองกลางรวมกันทุกวงมากกว่าสามแสนบาท
          
      เมื่อแชร์เลิกล้มจะฟ้องคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอากับนายวงแชร์หรือผู้จัดการ  ให้มีการเล่นแชร์ก็ได้  หรือสมาชิกวงแชร์จะยื่นเรื่องต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ให้ดำเนินการให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ากระดาษเอกสารและค่าส่งจดหมาย ไม่เกินพันบาท)  
      พระราชบัญญัติแชร์ฉบับนี้  (9) ห้ามมิให้นิติบุคคล  สัญญาว่าจะใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแทนนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ หรือสมาชิกวงแชร์
     กฏกระทรวง  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจ ออกกฏกระทรวงและประกาศ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฏกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
     ดอกแชร์ไม่อยู่ในบังคับแห่งคำว่า "ดอกเบี้ย"  ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์หรือพระราชบัญญัตืธนาคาร 2522 .../วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สุทธิ เมืองสีนุ่น : glaiglia@gmail.com

                                                                                                                                                                          
เวบนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อ  วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดย 
สุทธิ   เมืองสีนุ่น (ทีมงานอาจารย์ นำ)เพื่องานบริการสังคม  เพื่อความเป็นธรรม
 มีข้อคิดเห็นข้อติชมหรือข้อเสนอแนะ ส่งมาได้ที่ : glaiglia@gmail.com